Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Mazowsze dla Seniorów 2023

Para seniorów patrąca na niebo, na którym z chmur zrobione jest serce

Samorząd Województwa Mazowieckiego nigdy nie zapomina o seniorach. W roku 2023 przygotował wiele instrumentów wsparcia seniorów.

Pierwszy nabór rozpoczyna się w styczniu.

W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” samorządy mogą starać się o dotację w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 30 000 zł.

 

Cele programu:

 • aktywizacja osób starszych
 • zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności
 • polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym

 

Adresaci programu:

 • Gminy oraz miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów.

 

Na co można przeznaczyć dotację?

 • Zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, niebędące inwestycją.

 

Terminy:

 • Wnioski należy składać od 23 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. (

 

Wnioski:

 • muszą być złożone w terminie
 • sporządzone wg wzoru
 • podpisane
 • w ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski, z wyjątkiem miasta stołecznego warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po dwa wnioski na każdą dzielnicę. każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

 

Dotacja:

 • może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 30 000 zł.
 • przyznana pomocy finansowej  ma formę  dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Instrumentu udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 

Anna Gerej, tel. (22) 59 79 908;

Magdalena Szelpuk-Tworowska, tel. (22) 59 79 924;

Katarzyna Kuryłowicz, tel. (22) 59 79 936;

Anna Nawrocka, tel. (22) 59 79 904.

Kategoria