Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego wirtualnysenior.pl

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej www.wirtualnysenior.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Agnieszka Pacek
 • E-mail: @email

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO, z siedzibą w Warszawie (00-364), ul. Ordynacka 9, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000787390, REGON 383409590, NIP 5242885602
 • E-mail: @email
 • Adres: Warszawie (00-364), ul. Ordynacka 9

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. (link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Nie dotyczy.

Ułatwienia

 • możliwość ustawienia wysokiego kontrastu
 • możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki.