Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Nowa Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego

Seniorzy z książką.

1 maja br. swoją działalność zakończyła powołana w 2018 r. dotychczasowa Mazowiecka Rada Seniorów. W tym miesiącu Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku o utworzeniu nowej Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego.

 

Zgodnie z treścią dokumentu powołana zostanie nowa Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego, której kadencja trwać będzie 5 lat.

Radzie nadany zostanie również statut w którym zawarto zasady działania rady, długość jej kadencji, tryb działania i kryteria wyboru 11 jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członków oraz zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach wojewódzkiej rady seniorów lub w zorganizowanych wydarzeniach, na których członek rady ją reprezentuje.

 

Idea utworzenia rady

Celem utworzenia rady jest:

  • uwzględnienie interesów i potrzeb seniorów
  • promowanie równości społecznej
  • zapewnienie pełnego uczestnictwa seniorów w życiu publicznym
  • zwiększenie świadomości społecznej kwestiach dotyczących osób starszych

 

Tworzona rada ma być organem doradczym, podsuwającym istotne rozwiązania w kwestiach senioralnych. Członkowie rady mają pokazywać problemy i wyzwania z jakimi borykają się ich rówieśnicy i umożliwiać dostosowania działań samorządu do potrzeb osób starszych.

Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego będzie służyła wymianie doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczności senioralnej, instytucjami publicznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.

 

Dzięki doświadczeniu i wiedzy członków Rady Seniorów możliwe będzie doskonalenie obszarów dotyczących osób starszych i będących elementami integracji międzypokoleniowej.

Obserwacja seniorów zaangażowanych w samorząd może przyczynić się do wzrostu świadomości obywatelskiej i doprowadzić do aktywizacji większej liczby osób starszych w różne działania.

Działania rady można określić najprościej słowami: „Nic o nas, bez nas”.

Kategoria