Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Jakie prawa ma pacjent?

Prawa pacjenta - napis na tablicy.

Prawa pacjenta to zbiór praw i uprawnień przysługujących osobom korzystającym z usług opieki zdrowotnej. Obejmuje to zarówno prawa do informacji i udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym swojego leczenia, jak i prawa do ochrony prywatności i dostępu do opieki medycznej.

 

Prawa pacjenta, czyli?

 • Twoje uprawnienia podczas diagnostyki i leczenia w przychodniach, szpitalach lub gabinetach lekarskich
 • gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawo do ochrony zdrowia

 

Kto stoi na straży naszych praw?

Naszym gwarantem praw jako pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta. Zgodnie z ideą Rzecznik Prawa Pacjenta działa na rzecz ochrony praw pacjentów i poprawy jakości opieki medycznej. Dlatego monitoruje on przestrzegania praw pacjenta oraz udziela pacjentom pomocy w rozwiązywaniu sporów z podmiotami leczniczymi. Dodatkowo edukuje i informuje społeczeństwo w zakresie praw pacjenta.

 

Kiedy możesz oczekiwać pomocy?

Wprowadzono Ciebie w błąd lub nie udzielono Ci niezbędnej pomocy medycznej?

Zmagasz się z poważnymi działaniami niepożądanymi po szczepieniu ochronnym?

Masz kłopot z uzyskaniem kopii swojej dokumentacji medycznej?

Także w wielu innych, niepokojących Ciebie sytuacjach związanych z opieką zdrowotną.

 

W jaki sposób można zgłosić się po pomoc?

Zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii 800 190 590. Tam otrzymasz kompleksową informację dotyczącą praw pacjenta.

 

Jakie prawa ma pacjent?

 • prawo do świadczeń zdrowotnych

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek udzielać Ci świadczeń zdrowotnych (czyli leczyć i diagnozować) z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zwracając się o pomoc medyczną, możesz liczyć, że będzie Ci udzielona w sposób fachowy, rzetelny i staranny przez personel, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

 • prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od lekarza zrozumiałej dla Ciebie informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu.

 • prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Jako pacjent masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.

 • prawo do tajemnicy informacji

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia.

 • prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Na czym polega prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych? Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego (np. leku czy szczepionki) możesz zgłosić m.in. lekarzowi czy pielęgniarce.

 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów, np. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • prawo do dokumentacji medycznej

Masz prawo do dostępu do dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

 • prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności. Personel medyczny ma obowiązek odnosić się do Ciebie z szacunkiem i zrozumieniem. Podczas czynności medycznych masz prawo do intymności, nie może w czynnościach medycznych uczestniczyć ktoś spoza personelu, np. inni pacjenci. Miejsce, w którym są Ci udzielane świadczenia także powinno gwarantować poszanowanie Twojej intymności.

 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Przebywając w szpitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

 • prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital oraz każdy inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie.

 • prawo do opieki duszpasterskiej

Przebywając w szpitalu lub w innym podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych masz prawo do opieki duszpasterskiej (np. udziału w miarę możliwości w nabożeństwach w szpitalnej kaplicy czy przyjmowanie duchownego w sali chorych)

 

Prawa pacjenta różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji, ale ogólnie rzecz biorąc, mają na celu zapewnić pacjentom godność, szacunek i właściwą opiekę medyczną. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi swoich praw i korzystali z nich w celu zapewnienia sobie najlepszej opieki zdrowotnej.

Za: https://www.gov.pl/web/rpp